Till startsidan


Köp- och leveransvillkor


Garanti
Utöver de rättigheter som regleras av konsumentköplagen lämnas 1 års funktionsgaranti från leveransdatum. Utöver detta lämnas 5 års garanti på pool med lock. Om någon defekt skulle uppträda inom denna tid, skall den avhjälpas, förutsatt att sagda köpare har fullgjort sina betalningsskyldigheter och andra villkor enligt köpeavtalet och inom garantitiden skriftligen aviserat säljaren om sådant fel. Garantin omfattar dock ej förslitnings/förbrukningsdetaljer såsom lampor, packningar, filterpatroner o. dyl. Förutsättning för att garantin skall gälla är att varan har använts i normal omfattning till det avsedda ändamålet och i enlighet med säljarens instruktioner. Säljarens ansvar är begränsat till leverans av ny vara, reparation eller viss återbetalning av köpeskillingen enligt säljarens val. I intet fall kan säljaren göras ansvarig för direkta eller indirekta skador, följdskador eller förluster för köparen. Köparen ansvarar för demontering, montering samt fraktkostnad till säljaren.
 
Priser
Priserna i prislistan gäller för beställning till och med nästa prisändringstillfälle. Priserna inkluderar mervärdesskatt. Vid bekräftad beställning kan priserna endast ändras av omständigheter som säljaren inte råder över, t ex väsentligt ändrade råvarupriser, valutaförändringar eller ändrad moms.
 
Leveransvillkor och emballage
Alla leveranser sker fritt vårt lager om icke annat avtalats.
 
Betalningsvillkor
Erläggs icke betalning på avtalad tid är säljaren berättigad till dröjsmålsränta. Levererade varor förblir säljarens egendom till dess full betalning erlagts av köparen.
 
Leveranstider
Normalt levereras lagerförda produkter inom 1-2 veckor från beställning. Under högsäsong kan leveranstiden vara något längre. Leveranstider för övriga beställningsvaror enligt avtal. Delleveranser är tillåtna om köparen ej meddelat annat. Poltec AB har som målsättning att lagerhålla samtliga artiklar i webshopen, med reservation för tillfällig slutförsäljning. Om en vara tillfälligt är slut vid beställning så restnoteras den, och sänds så snart varan åter är i lager. Om leveransen ändå skulle dröja längre än vad köparen accepterar, kan varan avbeställas och beloppet för den varan återbetalas.
 
Transportansvar
Transportören ansvarar för godset fram till köparens leveransadress enligt transportföretagets ansvarsbestämmelser. Eventuella transportskador eller saknat gods noteras på fraktsedel innan mottagandet godkänns och anmäls till transportören och säljaren inom 7 dagar.
 
Ångerrätt
Poltec AB tillämpar Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59). 14 dagars retur-/ångerrätt gäller från det att köparen mottagit varan. Före returneringen skall köparen kontakta säljaren. Köparen betalar returfrakten. Under förutsättning att godset returneras oanvänt och i fullgott skick krediteras det till sitt fulla värde. Vid returer ska varan vara förpackad i originalförpackningen. Detta gäller inte transportemballage. Varan ska förpackas så den inte kan komma till skada under transporten till Poltec AB. Kvitto eller faktura ska också medsändas. Säljaren förbehåller sig rätten att i de fall returen ej är komplett, debitera kostnaden för de saknade delarna. Poltec AB löser inte ut paket mot postförskott.
 
Reklamation
Reklamation av vara skall ske så snart felet upptäcks eller inom skälig tid. Skriftlig reklamation görs till säljaren med uppgift om inköpsdatum och order- eller fakturanummer. Reklamationer skall vara godkända av säljaren och vid returnering återsändas enligt säljarens instruktioner gällande emballage och fraktsätt.

Vid reklamation av vara måste varan returneras till säljaren för kontroll/reparation innan ny vara sänds till köparen. Om köparen vill ha en ny vara skickad innan säljaren fått den gamla måste kunden betala varan, säljaren skickar ev. kredit när den reklamerade varan mottagits och reklamationen godkänts.
 
Tvist
Eventuell tvist mellan köparen och säljaren i anledning av leveransen, befriar icke köparen från dennes betalningsansvar enligt avtalet. Vid eventuell tvist följer vi Allmänna Reklamationsnämndens beslut/råd.
 
Förbehåll
Utan föregående meddelande förbehåller säljaren sig rätten att ändra i konstruktioner, dimensioner och beteckningar i prislistan. Poltec AB reserverar sig för eventuella tryckfel och felskrivningar.
 
Force majeure
Arbetskonflikt, eldsvåda, krig, mobilisering, valutarestriktioner, materialbrist, knapphet på transportmedel, fel i leveranser från underleverantör etc. eller omständighet av vad slag det må vara, utom säljarens kontroll, som inverkar på avtalade priser och leveransens fullgörande, berättigar säljaren efter eget val till förlängning av leveranstiden eller till att helt eller delvis annullera avtalet utan skyldighet för säljaren att härför utgiva ersättning.
 
Installation/entreprenad
Poltec AB utför ej montering, grävning, el-installation mm. Köparen är ansvarig för att arbetet utförs korrekt.
 
Skadestånd - ersättning
Säljaren ersätter inte kostnader som uppstår för köparen, (ex. hantverkare, elektriker, markentreprenörer osv.) vid ev. sen leverans, fel i leverans, trasigt gods eller annan orsak.
Poltec AB rekommenderar att köparen beställer varorna i god tid innan installation och säkerställer att allt gods är rätt och helt så att inga problem uppstår vid installationen.